นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตครั้งล่าสุด: 9 ธันวาคม 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดระงับการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

คำว่า ‘Sparrow Thai Co., Ltd.’ หรือ ‘เรา’ หรือ ‘พวกเรา’ หรือ ‘บริษัท’ นั้นหมายถึงผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ คำว่า ‘คุณ’ หรือ ‘ท่าน’ หมายถึง ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์

การเข้าใช้เว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 • เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปแก่ผู้ใช้เท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ
 • เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบการเข้าชมของผู้ใช้
 • บริษัทไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ ความถูกต้องตรงต่อเวลา รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย ของข้อมูลและ/หรือเนื้อหาตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น บริษัทไม่รับรอง รับประกันหรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ในเนื้อหา ข้อมูล หรือการให้บริการต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น
 • ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวทุกกรณี
 • ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่า บริษัทและบุคคล/นิติบุคคลอื่นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ท่านไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ โดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์หรือในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท
 • ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลและ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน และ/หรือ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่น
 • ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงว่า ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ และ/หรือค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี)) ให้แก่บริษัท
 • ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ในบังคับและตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา จะต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับโดยการยินยอมของท่าน และจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน จะมีเฉพาะข้อมูลทั่วไปที่ไม่เป็นความลับเท่านั้นที่จะสามารถนำไปเปิดเผยกับบุคคลที่สามได้

ข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูล

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ใน 2 กรณีต่อไปนี้

 • หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความจำเป็นจริงๆ การเปิดเผยข้อมูลนั้นต้องมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทเมื่อมีการใช้เว็บไซต์ในทางที่มิชอบ
 • บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อได้รับคำร้องทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามเราจะกระทำในขอบเขตที่จำเป็นและจะพยายามรักษาความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลไว้ให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก
 • เพื่อพัฒนาแผนการตลาด
 • เพื่อส่งกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆผ่านทางอีเมล
 • เพื่อสื่อสารและส่งแบบสอบถามให้ท่าน
 • เพื่อตอบคำถามและรับฟังความคิดเห็นจากท่าน
 • เพื่อเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ให้ดีขึ้น

เราไม่ขาย ให้เช่าหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น รวมทั้งบุคคลที่สามและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ไม่ได้รับการอนุญาต

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

คุกกี้คืออะไรและทำงานอย่างไร

คุกกี้คือไฟล์ประเภท Text ที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ จะถูกเรียกใช้ทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น โดยปกติแล้วจะมีการใช้งานคุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมเช่น การจดจำชื่อผู้ใช้ คุกกี้มีไว้เพื่อให้ท่านมิต้องเติมข้อมูลเดิมๆในแต่ละครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะได้รับข้อมูลที่ท่านให้เราเท่านั้น ไม่สามารถแฮคหรืออ่านข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ คุกกี้ไม่สามารถส่งไวรัสหรือทำอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านได้ การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่หากท่านไม่ต้องการให้มีการใช้คุกกี้ เว็บเบราเซอร์ทั้งหมดนั้นมีตัวเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้

การติดตามผู้ใช้: คุกกี้ใช้เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้แต่ละรายในเว็บไซต์ จุดประสงค์เพื่อวัดความนิยมของโปรโมชั่นแต่ละโปรโมชั่น

วิธีลบคุกกี้

เว็บเบราเซอร์บางอันจะสามารถเลือกระดับคุกกี้ได้ ในขณะที่เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะทำได้เพียง “แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานเมื่อได้รับคุกกี้” ในกรณีนี้ท่านทำได้เพียงหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์หรือหน้าเว็บนั้นๆ บางส่วนของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ปกติหากท่านปฏิเสธคุกกี้ สำหรับวิธีการตั้งค่าคุกกี้นั้น ให้ตรวจสอบที่เมนู “Help” ของเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

เราไม่ได้ออกแบบเว็บไซต์นี้ไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้ไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี นโยบายส่วนบุคคลของเราไม่อนุญาตให้เรายอมรับ ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เราขอให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลีกเลี่ยงการใช้หรือโพสต์ข้อมูลลงในเว็บไซต์นี้ หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นจากผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หากมีการแก้ไขเกิดขึ้นบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์

โปรดติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง) จากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้